Programy pro děti

Rozpis programů ve školním roce 2023/24

Úterý, čtvrtek   Klubík - lichý týden 14,45 - 15,30 hod.

Úterý   Kutílek - sudý týden 14,45 - 15,30 hod.

Středa  Sporťáček - sudý týden 14,45 - 15,30 hod.

Čtvrtek   Ekolínek --sudý týden 13,30 - 16,00 hod.


Všechny programy startují od října 2023 a trvají do 31. května 2024.


Klubík předškoláka

p. učitelka Renáta Mihulková, p. učitelka Bc. Lenka Vlachová

Program je určen pro děti 5- 7 leté, které se hravou formou budou připravovat na školu. Záměrem vzdělávacího programu je matematická představivost a předčtenářská gramotnost , při kterých budou děti vedeny ke kladnému vztahu k učení a k zodpovědnosti. Cílem je posilovat zájem, rozvíjet přemýšlení, paměť, pozornost, naslouchávání, vnímání. Rozvíjet kultivovaný projev, vytvářet základy s prací s informacemi. Osvojovat poznatky, které vedou k četní, psaní, počítání.

Kutílek

p. učitelka Mgr. Nelly Kiedroňová

Polytechnicky zaměřený kroužek „Kutílek“, je vhodný pro děti od 5 let. Děti budou mít možnost pracovat s reálným pracovním nářadím, jim uzpůsobeným. Dále budou mít možnost zkusit si různé pokusy. Cílem je děti seznámit přirozenou cestou s různými druhy materiálů, nářadím a náčiním. Rozvíjet tvořivost, zručnost, jemnou motoriku, estetické cítění a podporovat zvídavost. Umět zacházet s nářadím a soustředit se na činnost. Vyzkoušet tvořit z přírodnin, zbytkových materiálů (upcyklace). Záměrem je vést děti k šetrnosti a ohleduplnosti přírody, kamarádů a k sobě. Nebát se bádat, objevovat a zkoušet.

Sporťáček

p. učitelka Bc. Elizabeth Uhlová

Zájmový kroužek Sporťáček je zaměřen na všestranné pohybové aktivity. Cílem je rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovednosti v oblasti hrubé motoriky a orientace v prostoru zábavnou formou. Děti budou vedeny ke kladnému vztahu ke sportu a pohybu, vyzkouší si nejrůznější pohybové hry, překážkové dráhy, cvičení s nářadím i hudebně - pohybové činnosti. 


Ekolínek

p. učitelka Irena Funioková

Cílem Ekolínku je vypěstovat u dětí základy uvědomělého ochranářského vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Získají zkušenosti a poznatky o možnostech péče o zvířata a přírodu, ale i o negativních dopadech lidské činnosti na svět.


Cvičení ve sportovní hale

Nejméně jednou měsíčně budou vyjíždět děti ze všech tříd cvičit do sportovní haly v ZŠ Žákovská. Dopravu zajišťuje zřizovatel. Bližší informace a termíny cvičení budou na nástěnkách tříd. Děti si sebou berou batůžky, pití, sportovní převlečení.


Šachy

p. Vlastimil Neděla

V rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání, budou děti docházet jednou týdně na MŠ Balzacovou, kde získají prvotní zkušenosti s touto královskou hrou. Pro předškolní a nadané děti.