Co je to vlastně Ekoškola?

Co je to vlastně Ekoškola?

HURÁÁÁÁ,

17. 06. 2020

jsme obhájili titul.

Následující tři roky může naše škola užívat vlajku, logo a titul Ekoškola. 


EKOŠKOLA

Umožňuje dětem rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.

Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí.

Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.

Zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity. Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program. Vznikl v roce 1994 v Dánsku. Brzy se začal úspěšně šířit do dalších zemí Evropy a později I na ostatní světadíly. V současné době Ekoškola probíhá v 59 zemích světa a účasní se ji přes 15 milionů dětí a 1 milion učitelů na 45 tisících školách.

Cílem programu je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí. Učí děti rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.

Do České republiky zavedla program TEREZA v roce 2005. Nejdříve byla uvedena do základních a středních škol. S postupem času i do škol mateřských. Vychází z psychologických zvláštností u dětí předškolního věku a místních specifik předškolního vzdělávání (velikost tříd, počet dětí na učitelku, RVP PV). Kromě toho začleňuje nejnovější poznatky o vztahu člověka k přírodě, jeho odcizování přírodě a vlivu životního prostředí na člověka.

Ekoškola je unikátní metodikou sedmi kroků, která nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Sedm kroků umožňuje, aby děti měnily prostředí školy a své návyky a aby celá škola byla šetrnější k životnímu prostředí. Zároveň děti získávají užitečné dovednosti pro svůj budoucí život a učí se, jak se mohou zapojit do demokratického rozhodování. Hlavním předpokladem smysluplnosti programu je vlastní aktivita dětí. Důležitá je role učitele, který je v pravém slova smyslu průvodcem, dává dětem prostor pro vyjádření vlastních názorů, realizaci nápadů a vizí.

Metodika programu Ekoškola pro mateřské školy respektuje čtyři pilíře udržitelného rozvoje – ekologický, ekonomický, kulturní a sociální.

Titul Ekoškola symbolizuje mezinárodní zelená vlajka, logo a certifikát. Podmínkou pro zisk mezinárodního titulu Ekoškola je výborné zvládnutí metodiky sedmi kroků ve škole, realizace pozitivních změn ve škole či okolí a absolvování hodnotící návštěvy (auditu) ve škole.